test

Đăng ngày:09-03-2020

    CÔNG TY TNHH MTV KH-CN                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUỘC TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:       06     /ĐHCT-CTY                                                          Cần Thơ, ngày   06    tháng 3 năm 2020

 

THÔNG TIN

Thông tin về Khu nhà ở cán bộ-giáo viên Trường Đại học Cần Thơ
(Công khai theo Điều 6, Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

 

a) Loại bất động sản: 

            Dự án phát triển nhà ở.

b) Vị trí bất động sản:

Phường An Khánh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

c) Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản:

- Quyết định số 2514/QĐ-CT.UB ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ), về việc quy hoạch đất xây dựng khu nhà ở Cán bộ - Giáo viên Trường Đại học Cần Thơ;

- Quyết định số 1475/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2003 của UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ), về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Cán bộ - Giáo viên Trường Đại học Cần Thơ, tại phường Hưng Lợi và xã An Bình (nay là phường An Khánh), quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;

- Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố Cần Thơ, về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Cán bộ - Giáo viên Trường Đại học Cần Thơ;

- Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2012 của UBND thành phố Cần Thơ, về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Cán bộ - Giáo viên Trường Đại học Cần Thơ;

- Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ, về việc quy hoạch đất bổ sung dự án xây dựng khu nhà ở Cán bộ - Giáo viên Trường Đại học Cần Thơ;

- Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ, về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Cán bộ - Giáo viên Trường Đại học Cần Thơ.

d) Quy mô của bất động sản: 11,2 ha

đ) Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư:

- Là dự án phi lợi nhuận, tạo ra khu nhà ở cho cán bộ, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ, nhằm giảm áp lực về nhà ở cho cán bộ giáo viên và thu hút lực lượng trẻ, giỏi phục vụ cho quy hoạch lâu dài.

- Đất xây dựng nhà ở liên kế: 59.615 m2; Đất xây dựng nhà ở liên kế tái định cư: 7.372 m2; Đất công viên cây xanh: 4.324 m2; Đất giao thông: 38.942 m2.

            - Nhà chung cư cao tối đa 12 tầng, xây dựng trên diên tích đất 1.604 m2.

e) Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản;

            - Hoàn thành khoảng 80% công trình hạ tầng bao gồm: đường giao thông; hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy; hệ thống cáp viễn thông và cây xanh.

g) Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai:

- Quyết định số 417/QĐ-ĐHCT ngày 20 tháng 06 năm 2003 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, về việc phê duyệt dự án khu nhà ở Cán bộ - Giáo viên Trường Đại học Cần Thơ, tại phường Hưng Lợi và xã An Bình (nay là phường An Khánh), quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Thông báo số 102/TB-VPUB ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu nhà ở CB-GV Trường Đại học Cần Thơ;

- Quyết định số 1303/QĐ-ĐHCT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, v/v phê duyệt điều chỉnh đầu tư dự án Khu nhà ở CB-GV Trường Đại học Cần Thơ tại phường Hưng Lợi và phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố Cần Thơ, về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư trong các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án từ Trường Đại học Cần Thơ thành Công ty TNHH MTV Khoa học - Công nghệ thuộc Trường ĐHCT.

- Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Cần Thơ, về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư Dự án từ Trường Đại học Cần Thơ thành Công ty TNHH MTV Khoa học - Công nghệ thuộc Trường ĐHCT.

h) Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có):

- Dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục về quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

i) Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản:

- Giá bán nền cho CBGV Trường Đại học Cần Thơ: theo giá thành của Dự án.

- Giá bán nền tái định cư: Tạm tính theo giá thành của dự án ở từng thời điểm bồi thường - hỗ trợ và tái định cư./.

 

Nơi nhận:  

- Niêm yết: VP BQLDA, đăng trên website của Công ty    

- Sở Xây dựng Cần Thơ (để báo cáo)     

- Lưu Cty, BQLDA.                                                                                                            

          GIÁM ĐỐC 

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Vân

 

0 bình luận về test

0